Crossref Citations

1. Cytogenetic relationships among Citrullus species in comparison with some genera of the tribe Benincaseae (Cucurbitaceae) as inferred from rDNA distribution patterns
Kun-Peng Li, Yun-Xiang Wu, Hong Zhao, Yan Wang, Xing-Ming Lü, Ji-Ming Wang, Yong Xu, Zong-Yun Li, Yong-Hua Han
BMC Evolutionary Biology  vol: 16  issue: 1  year: 2016  
doi: 10.1186/s12862-016-0656-6